Den danske Dommerforening
Bestyrelsen
Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
1450 København K
Personligt afleveret


Frederiksberg, den 18. marts 2010Til samtlige bestyrelsesmedlemmer:

Dommer Jørgen Lougart (formand)
Landsdommer Mikael Sjöberg (næstformand)
Dommer Pernille Kjærulff (kasserer)
Dommer Ingrid Thorsboe (sekretær)
Højesteretsdommer Børge Dahl
Landsdommer Dorte Jensen
Dommer Linda Lauritsen
Dommer Elisabet Michelsen
Dommer Mogens Pedersen
Byretspræsident Karen Thegen
Dommer Ingrid Therkelsen

Vedr. dommene:
Københavns Byret SS 3-4817/2008 af 30. juni 2009
Østre Landsret S-2002-09 af 12. februar 2010

I Københavns Byret idømtes Svend Erik Olsen 8 måneders fængsel, mens samleveren frikendtes.
I ankesagen i Østre Landsret idømtes Svend Erik Olsen og hans samlever 1 års ubetinget fængsel for bedrageri. Men hverken i byretten eller i landsretten blev der ført bevis for bedrageri, hvorfor undertegnede har politianmeldt de fire juridiske dommere, Sanne Bager, Byretten, landsdommerne Mikael Sjöberg, M. Stassen og Kristian Lind Jensen (kst) samt de fem domsmænd fra begge retter.

I min verden straffer man kun, hvis nogen overtræder loven. Men i denne sag, og det gælder både by- og landsret, er der ikke ført et eneste bevis for bedrageri. Dommerne har simpelthen ikke forstået sagen. For at kunne dømme for bedrageri skal retterne bevise bedrageriet. Og det har retterne udelukkende kunnet gøre ved at føre bevis for, at Svend Erik Olsen og hans samlever, da maleriet købes af Grethe Meyer, har vidst, at det senere ville indbringe flere millioner. Men det bevis findes ikke. Tværtimod viser samtlige vidneudsagn det stik modsatte. Ingen af dommene indeholder en begrundelse, som de skal ifølge loven, men kun konklusioner. Ved ikke at begrunde kan afsiges enhver forkert dom, som det er tilfældet fra begge retter.

Jeg skal derfor bede Dommerforeningens medlemmer medvirke til, at landsretsdommen, som er den endelige dom, annulleres. Danmark bør ikke have et retsvæsen, der fungerer på samme uretfærdige måde, som det kendes fra sydamerikanske diktaturstater og afrikanske bananrepublikker.

Dommerforeningen bedes venligst snarest muligt svare undertegnede, hvad foreningen agter at gøre. Hvis dommerforeningen kan fortælle mig, hvilke beviser der findes for, at de to dømte, da maleriet købes af Grethe Meyer, har vidst (og det er det, og det alene, der er afgørende for, at de kan dømmes), at det efterfølgende ville indbringe flere millioner, så trækker jeg min politianmeldelse tilbage og giver de anmeldte en uforbeholden undskyldning.

Fastholder Dommerforeningen imidlertid, at der er korrekt dømt for bedrageri, tillader jeg mig at anklage samtlige medlemmer for at være medvidende om justitsmord og dermed medskyldige. Det er piskende nødvendigt, at uduelige dommere fratages enhver mulighed for magtmisbrug.

Jeg formoder, at Dommerforeningen selv er i stand til at rekvirere alle nødvendige papirer i sagen, hvorfor ingen bilag er vedlagt.

Det skal bemærkes, at undertegnede var til stede ved samtlige retsmøder i by- og landsret.

Sagen er fyldigt kommenteret på www.kunstnyt.dk, hvor nærværende brev er offentliggjort.Med venlig hilsen


Preben Juul Madsen
journalist, redaktør, forfatter
Betty Nansens Allé 43, 2. tv.
2000 Frederiksberg