Breaking news
Kan det snart blive dummere?
Mads Schønning Frandsen, senioranklager:

Sælg bare dine falsknerier!
Teksten herunder gør det nu 100 procent lovligt at sælge falsknerier.
Afvisningen må gælde ALLE forfalskninger.
Anmeldelsen var ikke for at genere Lauritz.com, men for at se, hvordan
politiet arbejder med ægte falsknerier contra Rodin-sagen, hvor skulpturen
var ægte og politi og anklagemyndighed led et sviende nederlag.


Ka' I høre mig?
Alle I med falsknerier: Bare sælg los af dem alle!
(En af dagene politianmeldes senioranklageren.
Det her er dummere end politiet skal have lov til)

Efterforskningen bliver standset

Jeg har i dag besluttet at standse efterforskningen i en sag, hvor De har anmeldt auktionshuset Lauritz.com for i august måned 2017 at have solgte en kopi af et Wladyslaw Chmielinski-maleri.

Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at selv hvis efterforskningen fortsætter, vil det efter min vurdering ikke føre til, at jeg ved en domstol kan føre det til domfældelse fornødne bevis.
Jeg har især lagt vægt på, at det i forbindelse med en retssag skal kunne bevises, at Lauritz.com vidste, at der var tale om en forfalskning. Det er et bevis, der er meget svært at løfte, idet firmaet vil kunne hævde, at der - efter deres skøn og vurdering, - var tale om ”den ægte vare”.

Den samme vurdering gør sig gældende for så vidt angår sælgeren af maleriet, som har sat det til salg gennem Lauritz.com – også her skal anklagemyndigheden kunne bevise, at den pågældende sælger var i ond tro, hvilket mod sælgers benægtelse ikke kan lade sig gøre.

Da yderligere efterforskning i sagen heller ikke vil kunne tilvejebringe et bevis, der er tilstrækkelig til domfældelse, har jeg besluttet at standse efterforskningen i sagen.

Lovgrundlag
· Sagen drejer sig om straffelovens § 279 (bedrageri).

· Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 2 (ikke grundlag for at fortsætte efterforskningen).

Mulighed for at klage
De kan klage over afgørelsen. Læs mere i klagevejledningen på næste side. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev.

De kan sende klagen hertil eller til Statsadvokaten i København, Kampmannsgade 1, 1604 København V.

De kan endvidere sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i København (find adressaten i e-Boks under Myndighed/Stat/Rigspolitiet). Yderligere oplysninger De kan finde oplysninger om bl.a. forløbet af en straffesag på anklagemyndigheden.dk under ”Vidner, ofre & sigtede”. Har De iøvrigt spørgsmål, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Mads Schønning Frandsen
senioranklager